Varför konfliktlösning?

Att vara i en konflikt tar stor del av din ork och kraft. Att lösa en konflikt kräver engagemang, men när du väl kommit ut på andra sidan förlöser det mycket energi som du kan använda positivt!

Medling är en metod för att lösa eller hantera konflikter. Det bygger på att en tredje opartisk person bistår de parter som är i konflikt på ett konstruktivt sätt. Det kan användas i de flesta konflikter, såsom exempelvis skilsmässor, släktkonflikter, vänner som inte kommer överens, i kommersiella tvister eller mellan kollegor på arbetsplatsen.

De parter som ingår i en konflikt är själva experter på vad konflikten består av och medlaren är expert på hur man kommunicerar för att lösa problem.

Konflikter är normala och ofta blir de väldigt produktiva när de väl är lösta. Konflikter uppstår oftast på grund av att parterna inte vet hur de ska lösa ett problem, inte för att de inte vill lösa det.

Konfliktlösning och medling är alltid frivillig och båda parter måste vilja deltaga. Parterna i en konflikt kan ofta fatta bättre beslut än några auktoriteter utanför. Det är också lättare att efterleva lösningen när man kommit fram till denna lösning tillsammans.

Förutom lösning av en konflikt, ger medling bättre förutsättningar för att lösa konflikter i framtiden, då man lär sig sätt att hantera olikheter.

Hur medling går till

I medlingen möts parterna som jämlikar, det vill säga att lika villkor gäller för att få sina synpunkter hörda.

Unik lösning

Eftersom varje konflikt är unik, skräddarsys lösningar efter behov men det börjar alltid med ett upptaktssamtal. Upptaktssamtalet sker utan debitering. Vid detta samtal kommer parterna överens om hur processen ska fortsätta på bästa sätt.

Det normala är att man träffas med sin medlare fysiskt varje eller varannan vecka under ett antal gånger för att på bästa sätt kunna kommunicera och lösa upp de områden där konflikten sitter.

Här möts vi

Medlingssamtal sker alltid fysiskt på Nelsonsgatan 1 i Borås eller på annan plats som parterna kommer överens om.

Tystnadsplikt

Coachen garanterar tystnadsplikt om inte något kommer upp som har anmälningsplikt.