Varför coaching?

Coaching är fokuserade och lösningsinriktade samtal som ger förändring!


Att ta dig från nuvarande läge till önskat läge

Coaching kommer från ordet ”coach”, alltså en vagn som tar dig från en plats till en annan, och det är precis det coaching handlar om.

Coaching handlar till stor del om att ställa rätt frågor och på det sättet komma fram till rätt svar. Den brittiske författaren Joseph Rudyard Kipling sammanfattar det på ett bra sätt:

”Jag har sex ärliga tjänare.

De har lärt mig allt jag vet.

Jag kallar dem Vad och Var och När

Och Hur och Varför och Vem”

Hur coaching går till

Normalt används coaching vid enskilda samtal men det kan även användas för två eller fler personer som önskar förändras tillsammans.

Ett inledande möte

Processen börjar alltid med ett upptaktssamtal som sker utan debitering. Då klargör vi värderingar, definierar fokusområden samt går igenom förväntningar och spelregler. Samtalet har bland annat till syfte att känna på coaching-relationen och bestämma sig för hur den fortsatta processen ska se ut. Upptaktssamtalet är förutsättningslöst från båda parter och om någon part inte vill fortsätta efter detta samtal så avslutas coachingen.

Om coachingen går in i fas två, äger samtalen rum med cirka en till tre veckors mellanrum.

Förändring sker genom att bli medveten om klientens nuvarande situation, ta reda på vilket det realistiska målet är för att sedan hitta motivation och vägar att nå dit och skapa vanor som gör beteendet hållbart i längden.

Coachens roll

Coachen bistår klienten med bland annat utforskning, igångsättning och uthållighet i förhållande till de mål klienten definierar under processen. Istället för att uppehålla sig vid analysen av ett problem inriktar sig coaching på lösningen. Coaching är varken rådgivning eller terapi. Det är inte att någon annan talar om hur någon ska vara eller göra utan klienten styr sina egna mål med hjälp och guide av sin coach.

Mycket viktigt arbete görs mellan coaching-samtalen och grundas på uppgifter och utmaningar som klient och coach kommer överens om.

Ett avslutande samtal

Det sista coaching-samtalet innehåller en utvärdering över hur processen varit, vad klienten uppnått, vad som inte fungerat, vad som varit särskilt bra och hur processen ska hållas levande framöver.

Här möts vi

Coaching sker antingen fysiskt på Nelsonsgatan 1 i Borås eller digitalt via Teams eller annan digital plattform.

Tystnadsplikt

Coachen garanterar tystnadsplikt om inte något kommer upp som har anmälningsplikt.