Relationer

Konfliktlösning

Varför jobba med konfliktlösning?

Konflikter tar mycket energi och kraft. Det är ofta medarbetare med stort engagemang som hamnar i konflikt men när konflikten väl är där, går stor del av energin åt till fel saker. Tänk att kunna lösa upp konflikten mellan dina medarbetare och använda energin till att höja effektiviteten för företaget istället! Det är det som är konfliktlösning – energi som styrs åt rätt håll.

Konflikter är normala och ofta blir de väldigt produktiva när de väl är lösta.

Hur nås lösningen

Konflikter uppstår oftast på grund av att parterna inte vet hur de ska lösa ett problem, inte för att de inte vill lösa det. Konfliktlösning och medling är alltid frivillig och båda parter måste vilja deltaga. Parterna i en konflikt kan ofta fatta bättre beslut än några auktoriteter utanför. Det är också lättare att efterleva lösningen när man kommit fram till denna lösning tillsammans.

Förutom lösning av en konflikt, ger medling bättre förutsättningar för att lösa konflikter i framtiden, då man lär sig sätt att hantera olikheter.

Hur konfliktlösning går till

Medling är en metod för att lösa eller hantera konflikter. Det bygger på att en tredje opartisk person bistår de parter som är i konflikt på ett konstruktivt sätt.

en inledande träff

Ledningen på företaget träffar medlaren och gör upp villkor för hur medlingen ska gå till. Normalt är det bäst att parterna som ingår i konflikten sedan träffar medlaren för att bestämma hur processen ska utföras. Då bestäms även hur mycket information som ska delas till ledningen från samtalen.

ÅterkoPPling

Normalt är det bästa att parterna själva delar med sig av de lösningar och mål man kommit fram till i samtalen men det kan även i vissa fall vara medlaren som delar viss information. Detta är alltid uppgjort i samförstånd med parterna.

I medlingen möts parterna som jämlikar, d.v.s. att lika villkor gäller för att få sina synpunkter hörda.

Omfattning

Det normala är att man träffas med sin medlare fysiskt varje eller varannan vecka under ett antal gånger för att på bästa sätt kunna kommunicera och lösa upp de områden där konflikten sitter.

Här möts vi

Medlingssamtal sker alltid fysiskt på Nelsonsgatan 1 i Borås eller på annan plats som parterna kommer överens om.

TysTNadsplikt

Medlaren har tystnadsplikt förutom för de saker medlare och parterna gemensamt kommer överens om att ta upp med ledningen. Om något kommer upp som har anmälningsplikt gäller inte tystnadsplikten.